Terms and Conditions

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van de Hanze Hifi onlineshop.

Artikel 1 Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Hanze Hifi betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud van audio-apparatuur, componenten, randapparatuur, en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2 Naast deze algemene voorwaarden kan Hanze Hifi aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
1.3 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Hanze Hifi niet geaccepteerd.

1.4 Hanze Hifi houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Artikel 2 Offertes 
2.1 Alle offertes opgesteld door Hanze Hifi zijn vrijblijvend en steeds 5 werkdagen geldig, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2.2 Prijsvermeldingen op de Hanze Hifi internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

Artikel 3 Overeenkomsten en bestellingen.
3.1 Bestellingen via onze onlineShop worden door de webshop zelf aan uw e-mail adres bevestigd middels een kopij van uw bestelling. Deze kopij is nog geen definitieve factuur. Overeenkomsten via onze onlineShop komen pas dan tot stand wanneer Hanze Hifi een bestelling heeft beantwoord middels een “handgemaakte Factuur” welke na bevestiging via de onlineShop apart in PDF formaat aan u wordt toegezonden. In deze factuur vindt u de door u bestelde producten en het definitief te betalen bedrag, inclusief eventuele order/verzendkosten. Pas nadat u deze Factuur voor akkoord heeft bevestigd word uw bestelling definitief.

3.2 Overeenkomsten met Hanze Hifi komen pas dan tot stand wanneer Hanze Hifi een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. Hanze Hifi heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.

Artikel 4 Afbeeldingen 

4.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de Hanze Hifi internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 5 Prijzen en betaling 
5.1 De artikelen van Hanze Hifi worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf de leverdata bij Hanze Hifi.
5.2 De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.
5.3 Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Hanze Hifi geleverde artikelen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuur datum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is Hanze Hifi gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van 250,- euro.
5.4 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.5 Niet tijdige betaling geeft Hanze Hifi het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
5.6 Hanze Hifi is te allen tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Hanze Hifi te verrichten prestaties.
5.7 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Hanze Hifi verrekening van facturen toe te passen.

5.8 Door Hanze Hifi in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 6 Verzending en aflevering 
6.1 De goederen reizen voor risico van Hanze Hifi af vestiging Hanze Hifi.
6.2 Hanze Hifi is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
6.3 Bij bestellingen van minder dan 250,00 Euro rekenen wij 15,00 Euro extra aan orderkosten. Deze extra kosten worden alleen dan berekend als wij de producten van de geplaatste order niet op voorraad hebben en op het moment van plaatsen van de order bij onze distributeur niet al een andere order in bestelling hebben. Hanze Hifi stelt u op de hoogte als dit bedrag in rekening wordt gebracht.
6.4 De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door TNT post of ander distributiecentrum opgeslagen.
6.5 Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Hanze Hifi .

6.6 In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 3 weken niet heeft afgehaald van de door TNT post op te geven opslagplaats, heeft Hanze Hifi  het recht u een factuur te sturen van de door Hanze Hifi gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van 100,- euro

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 

7. Hanze Hifi behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Hanze Hifi aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Hanze Hifi ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichtten of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen Hanze Hifi van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen  en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.

Artikel 8 Leveringstermijnen 
8.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Hanze Hifi is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.

8.2 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Hanze Hifi of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 9 Reclames 
9.1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk – met behoorlijke omschrijving van reden – kenbaar gemaakt te worden aan Hanze Hifi. Na het verstrijken van deze termijn wordt Hanze Hifi geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Hanze Hifi er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
9.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
9.3 Indien een reclame door Hanze Hifi gegrond wordt bevonden, kan Hanze Hifi overgaan tot het volgende:
A: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.
B: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan Hanze Hifi worden afgegeven.
C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.

9.4 De afnemer dient in alle gevallen Hanze Hifi de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

Artikel 10 Garantie 
10. Hanze Hifi verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een zogenaamde “carry-in” garantie van een (1) jaar occasions 6 mnd. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal drie (1) maand na factuurdatum, Voor wederverkopers is deze omruiltermijn 14 dagen. Zijn artikelen niet (meer) op voorraad of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier. Voor wederverkopers geldt echter een garantietermijn van zes (6) maanden, tenzij de producent een langere garantietermijn hanteert.
10.2 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Hanze Hifi op te geven adres.
10.3 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
B: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Hanze Hifi zijn verricht.
C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
D: indien het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
E: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
F: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Hanze Hifi echter geen defect geconstateerd kan worden.
G. Als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen die aangekocht zijn zonder geïnstalleerde software en/of driver-software.

10.4 Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op uitgevoerde reparaties wordt drie (3) maanden garantie gegeven

Artikel 11 Handelsmerk 

11.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door Hanze Hifi afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

Artikel 12 Aansprakelijkheid 
12.1 De aansprakelijkheid van Hanze Hifi blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
12.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Hanze Hifi in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Hanze Hifi niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Hanze Hifi.

12.3 De afnemer vrijwaart Hanze Hifi te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 13 Overige bepalingen 

13.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Hanze Hifi
Oosterlaan 15-16
8011 GC Zwolle
tel. 038-4221333
Fax. 038-4221373

info@hanzehifi.nl

Bank: ING bank: 67.40.56.477
IBAN: NL 72 ING B 0674 056477

BIC INGB NL 2A

KVK: Zwolle nr. 05060915